Kas ir vecāku pabalsts?

17.07.2018
bērni

Tiesības saņemt pabalstu ir sociāli apdrošinātai personai, kura kopj bērnu vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus, ja šī persona ir nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā (ir uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”).

Vecāku pabalstu ir tiesības saņemt:

 • vienam no bērna vecākiem;
 • vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns;
 • audžuģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību;
 • aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina.

 

 Tiesības uz vecāku pabalstu ir arī personai, kura nav nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”), bet tāda ir bijusi, iestājoties grūtniecības vai dzemdību atvaļinājumam. Tātad – sakarā ar šā bērna dzimšanu ir bijusi grūtniecības vai dzemdību atvaļinājumā.

Vecākiem ir dota iespēja izvēlēties pabalsta saņemšanas ilgumu, un atkarībā no izvēlētā pabalsta saņemšanas ilguma tiek noteikts pabalsta apmērs:

 • saņemt pabalstu līdz bērna 1 gada vecuma sasniegšanai 60% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas;
 • saņemt pabalstu līdz bērna pusotra gada vecumam 43,75% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Šādā apmērā pabalsts tiek noteikts, ja vecāku pabalsta saņēmējs atradīsies bērna kopšanas atvaļinājumā. Ja ir izdarīta izvēle par vecāku pabalsta izmaksas periodu (līdz bērna 1 gada vecumam vai līdz bērna pusotra gada vecumam) un pabalsts piešķirts, tad par vienu un to pašu bērnu izraudzīto izmaksas periodu nav tiesību mainīt. Darba likums paredz iespēju izmantot pusotru gadu ilgu bērna kopšanas atvaļinājumu, un tas ir kalendārā laika periods. Taču vecāku pabalstu piešķir un maksā, līdz bērns sasniedz pusotra gada vecumu. Tātad pabalsta saņemšanas periods ir saistīts ar bērna vecumu.

Ja sievietei ir bijis piešķirts dzemdību atvaļinājums (VSAA par šo periodu piešķir un izmaksā maternitātes pabalstu), tad bērna kopšanas atvaļinājumu darba devējs piešķirs pēc tam, kad būs beidzies dzemdību atvaļinājums, jo vienlaikus divos atvaļinājumos darbinieks atrasties nevar. Tāpat arī vecāku pabalstu nepiešķir par bērnu, sakarā ar kura piedzimšanu vai kopšanu ir piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laikposmu. Tādēļ ne vienmēr vecāku pabalsta saņemšanas periods sakritīs ar darba devēja piešķirto bērna kopšanas atvaļinājuma periodu. Proti, vecāku pabalsta izmaksa būs beigusies, jo bērns būs jau sasniedzis pusotra gada vecumu, bet bērna kopšanas atvaļinājuma periods vēl kādu laiku turpināsies.

Par bērna kopšanu vecumā no pusotra gada līdz 2 gadiem, bērna kopšanas pabalsta apmērs ir 42,69 eiro mēnesī (līdz pusotra gada vecumam – 171 eiro mēnesī).

Piemēram, ja bērns dzimis 2016.gada 10.septembrī un māmiņa izvēlējusies saņemt vecāku pabalstu līdz bērna pusotra gada vecumam, tad vecāku pabalsts tiks izmaksāts līdz 2018.gada 9.martam ieskaitot. Vienlaikus līdz šim datumam tiks izmaksāts arī bērna kopšanas pabalsts 171 eiro mēnesī.

Savukārt bērna kopšanas atvaļinājumu darba devējam māmiņa nepieprasa ar bērna piedzimšanas dienu, bet pēc tam, kad ir beidzies dzemdību atvaļinājums, tādējādi pusotru gadu ilgais bērna kopšanas atvaļinājuma periods, ko piešķir darba devējs, pārsniedz 2018.gada 9.martu par 56 vai 70 dienām (atkarībā no pēcdzemdību atvaļinājuma perioda, par kuru tika piešķirts un izmaksāts maternitātes pabalsts). Proti, par pēdējām 56 vai 70 dienām, turpinot atrasties bērna kopšanas atvaļinājumā, vecāku pabalsts vairs maksāts netiek.

 

Pabalsta apmērs, ja pabalsta saņēmējs strādā un neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā

Vecāku pabalsts tiek piešķirts līdz bērna 1 gada vecuma sasniegšanai 60% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas – 15 eiro vienā kalendāra dienā.

Personai, kura neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, pabalstu izmaksā 30% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.

Tādējādi, ja vecāku pabalsta saņēmējs neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, bet turpina strādāt vai gūt ienākumus kā pašnodarbinātais, tad vecāku pabalstu izmaksās 30% no 15 eiro t.i., 4,50 eiro vienā kalendāra dienā.

Vecāku pabalstu 30 % apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra izmaksā par periodu, kurā vecāku pabalsta saņēmējs, neatrodoties bērna kopšanas atvaļinājumā, strādā algotu darbu vai gūst ienākumus kā pašnodarbinātais.

 

Piemēram:

 • Annai piešķirts vecāku pabalsts līdz meitas pusotra gada vecumam, t.i., līdz 2018.gada 15.oktobrim.
 • Pabalstu viņai izmaksā piešķirtajā apmērā, jo Anna atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā.
 • 2018.gada martā viņa noslēdz īslaicīgu darba līgumu ar citu darba devēju no 3.marta līdz 15. martam (strādā un gūst ienākumus).
 • Vecāku pabalstu 30% apmērā Annai izmaksās par periodu no 3.marta līdz 15.martam, proti, par periodu, kurā vecāku pabalsta saņēmējs ir guvis ienākumus kā darba ņēmējs.
 • Ja pēc tam Anna turpinās izmantot tikai bērna kopšanas atvaļinājumu, tad vecāku pabalstu viņa saņems piešķirtajā apmērā līdz 2018.gada 15.oktobrim.

Plašāka informācija pieejama Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā.

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

4 + 1 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4