Starptautiskās darba organizācijas pētījumi un publikācijas (ILO)

12.07.2018

Starptautiskās darba organizācijas (ILO) četri galvenie mērķi:

  • darba tiesību veicināšana un realizēšana;
  • atbilstošas nodarbinātības un ienākumu gūšanas iespēju radīšana sievietēm un vīriešiem; 
  • sociālās aizsardzības stiprināšana un tās efektivitātes paaugstināšana;
  • sociālā dialoga un trīspusēju sarunu veicināšana.

Tāpat ILO ir atbildīga par starptautisko standartu apkopošanu un pārraudzīšanu darba tirgus jomā. Kopā ar visām dalībvalstīm ILO pārrauga šo standartu ievērošanu, kas ietver sevī regulas attiecībā uz dzemdību atvaļinājumu, fiksēta termiņa līgumdarbu, bērnu darbu un daudziem citiem jautājumiem.

Plašāka informācija par visiem ILO pētījumiem un publikācijām pieejama šeit.

 

 Aprūpes ekonomika (The Care Economy (2018))

Akcentēti tiek jautājumi par aprūpes nodrošināšanas nepieciešamību, lai sievietēm nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas attiecībā uz iesaisti nodarbinātībā. Aprūpes darbs ir sastopams gan formālās, gan neformālās ekonomikas ietvaros. Publiski pieejamie pakalpojumi bērnu aprūpei, agrīnajai bērnu izglītībai, personām ar invaliditāti, kā arī vecu cilvēku aprūpes nodrošināšanai ir galvenās komponentes, kas veido aprūpes ekonomiku. Ģimenes locekļi bieži vien uzņemas aprūpes pienākumus, jo nav nodrošināti aprūpes pakalpojumi vai arī neapmierina to kvalitāte. Pasaulē vairākas valstis atbalsta sistēmas, ka sievietes un meitenes ir iesaistītas neapmaksātā mājsaimniecības un aprūpes darbā un tādējādi aizvieto publisko pakalpojumu veidošanas nepieciešamību vai finansiālo slogu valstij, kas rastos, ja šādi pakalpojumi būtu jānodrošina. Aprūpes ekonomikai ir tendence pieaugt, jo visos pasaules reģionos palielinās pieprasījums pēc agrīnās bērnu un gados vecu cilvēku aprūpes pakalpojumiem.

Elektroniski skatāma videoversija angļu valodā šeit.

 

 Nestandarta nodarbinātības formas (Non-standard forms of employment (2017))

Publikācijā raksturotas dažādas nestandarta nodarbinātības formas, kas mūsdienu kontekstā raksturojamas kā jaunās nodarbinātības formas un modeļi. Raksturots šo formu pieaugums un izplatība pasaules valstīs un galvenās tendences, kas to ietekmējušas.

Elektroniski lasāma angļu valodā šeit. 

 

 Nestandarta nodarbinātība visapkārt pasaulei: Izaicinājumi un iespējas (Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects (2016))

Ziņojuma ietvaros analizētas nestandarta nodarbinātības formas dažādās pasaules valstīs, un pētīti cēloņi šādu formu attīstībai un izplatībai, iekļaujot gan pieaugošo globālo konkurenci starp uzņēmumiem, kā arī organizāciju funkcionēšanas izmaiņas, pārmaiņas nodarbinātības politikas veidošanā un normatīvā regulējuma neesamību atsevišķos darba attiecību aspektos.

Elektroniski lasāma angļu valodā šeit.

 

 Maternitāte un paternitāte darbā: Likumdošana un valstu prakses (Maternity and paternity at work: Law and practice across the world (2014))

Pētījumā aplūkota dažādu pasaules valstu (kopumā 185 valstu) likumdošana un normatīvais regulējums, kā arī valstu prakses attiecībā uz maternitātes un paternitātes situāciju darbā. Analīze ietver dažādu atvaļinājumu nosacījumus, pabalstu iespējas, darba aizsardzības aspektus, veselības aizsardzības nosacījumus, regulējumu attiecībā uz bērnus ar krūti barojošām mātēm darba vietās, kā arī bērnu agrīnās aprūpes nosacījumus un iespējas izmantot.

Elektroniski lasāma angļu valodā šeit.

Interaktīva karte maternitātes atvaļinājuma ilgums dažādās pasaules valstīs (dienās)  elektroniski pieejama šeit.

 

 Darba laiks 21.gadsimtā (Working time in the twenty-first century (2011))

Pētījumā sniegts ieskats darba laika dažādos modeļos, standarta un nestandarta, kā arī analizētas dažādas tendences un darba laika organizēšanas grafiki. Ziņojuma ietvaros analizēti galvenie politikas veidošanas izaicinājumi attiecībā uz darba laika nosacījumu normatīvo regulējumu.

Elektroniski lasāma angļu valodā šeit.

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

2 + 8 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4