Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pētījumi

12.07.2018


Pētījumi par iedzīvotāju dzīves kvalitāti un labklājību OECD valstīs un partnervalstīs

Mūsdienās aizvien vairāk tiek diskutēts, ka makroekonomiskie rādītāji, piemēram, IKP nesniedz pietiekamu informāciju par iedzīvotāju dzīves apstākļiem un dzīves līmeni. OECD vairāku gadu garumā ne tikai analizē ekonomiskās sistēmas funkcionēšanu, bet arī pievērš uzmanību iedzīvotāju un mājsaimniecību dzīves apstākļiem un subjektīvajai labklājībai. Subjektīvās labklājības izpētē OECD vadās saskaņā ar Labākas dzīves iniciatīvas (Better Life Initiative) pētniecības un metodoloģijas atziņām. OECD ir izvirzījusi ambiciozus mērķus ar nolūku attīstīt labākus dzīves kvalitātes un subjektīvās labklājības izpētes metodoloģiskos indikatorus, kā arī nodrošināt analīzi, lai sekmētu rīcībpolitikas attīstību un pētniecības rezultātu sasaisti.

OECD tīmekļa vietnē ir pieejama informācija par OECD ietvaru subjektīvās labklājības un progresa izpētei (The OECD Framework for Measuring Well-Being and Progress). Darba un dzīves līdzsvars tiek aplūkots kā viena no dzīves kvalitātes komponentēm. Pieejamā informācija ietver gan izpētes rezultātus, gan sniedz ieskatu pētījumos, kas tiek uzsākti, to metodoloģiju u.tml.

Measuring Well-being and Progress: Well-being Research pieejams šeit. 

Plašāka informācija par OECD Labākas Dzīves Iniciatīvu (Better Life Initiative) pieejama angļu valodā. 

 


Jaunākais pētījums par OECD izpētes rezultātiem iedzīvotāju dzīves kvalitātes jomā “How's Life? 2017 Measuring Well-being” “Kā klājas? 2017 Labklājības novērtējums”

Tas ietver informāciju par 50 indikatoriem attiecībā uz pārmaiņām iedzīvotāju labklājības jomā, to starpā darba un ģimenes dzīves līdzsvara nodrošināšanā. Pieejams angļu valodā, tostarp īss galveno rezultātu apraksts videoversijā.

Elektroniski lasāms angļu valodā.

Atsevišķi informācija par situāciju Latvijā aplūkojama angļu valodā.

 

OECD Ģimeņu un bērnu situācijas datubāze (OECD Family Database)

OECD Ģimeņu un bērnu situācijas datubāze tika izveidota ar nolūku vienkopus apkopot un nodrošināt indikatoru kopumu starpvalstu datu salīdzināšanai par ģimeņu situāciju un ģimenes politiku rezultātiem, tostarp darba un ģimenes dzīves saskaņošanas aspektiem. Datubāze ietver ļoti plašu informatīvo materiālu no dažādām nacionālajām un starptautiskajām datubāzēm. Šobrīd datubāze aptver 70 dažādus indikatorus, kas strukturēti četrās galvenajās sadaļās:

  1. Ģimeņu struktūra. Šajā sadaļā ietverta informācija par ģimeņu lielumu un ģimeņu tipiem, bērnu skaitu ģimenēs un bērnu dzīves apstākļiem. Plašāk skatīt angļu valodā šeit
  2. Darba tirgus situācija un ģimenes. Šajā sadaļā ietverta informācija par māšu nodarbinātības rādītājiem, mājsaimniecību ar bērniem sadalījumu atkarībā no ģimenes locekļu nodarbinātības statusa, rādītāji par darba laika un aprūpes laika aspektiem, nodarbinātības modeļi sadalījumā pa ģimeņu tipiem, ģimenei draudzīgu darbavietu apkopojumi, rādītāji par apmierinātību ar darba un dzīves līdzsvaru. Plašāk skatīt angļu valodā šeit.
  3. Nacionālās politikas ģimenēm un bērniem. Šajā sadaļā ietverta informācija par nacionālo valstu budžeta izdevumu apmēru ģimenēm un bērniem, dažādiem pabalstiem, atvaļinājumu veidiem – maternitātei, paternitātei, bērnu kopšanai, agrīnās bērnu aprūpes un izglītības rādītājiem u.c. Plašāk skatīt angļu valodā šeit
  4. Bērnu stāvoklis un situācija. Šajā sadaļā ietverta informācija par bērnu veselības rādītājiem, nabadzību, izglītību, atkarībām u.c. Plašāk skatīt angļu valodā šeit

Katrā sadaļā ietvertie indikatori atspoguļo datus un īsu informāciju par aplūkoto jautājumu, ir sniegtas datu izpratnei nozīmīgāko jēdzienu definīcijas un raksturota metodoloģija, kā arī datu salīdzināmības aspekti starpvalstu līmenī.

 

OECD bērnu labklājības portāls (OECD Child Well-being portal)

OECD Bērnu labklājības portāls ir kopīga platforma uz rīcībpolitiku orientētas izpētes par bērniem veidošanai. Portālā vienuviet apkopota informācija par bērnu labklājības rādītājiem, dažādu valstu politiku bērnu un ģimenes lietu jomā OECD valstīs. Portālā aptverti jautājumi, kas skar bērnu tiesību ievērošanu, agrīno bērnu aprūpi, izglītību un citus jautājumus.

Portāls OECD Child Well-being portal pieejams angļu valodā šeit. 

 

OECD Publikācijas bērnu un ģimeņu politikas jomā (OECD Publications and Analysis on Families and Children)

OECD tīmekļa vietnē pieejams plašs analītisku materiālu un publikāciju klāsts par ģimeņu un bērnu situāciju, dažādu valstu ģimenes politiku un tās rezultātiem.

Plašāka informācija par visiem pētījumiem pieejama angļu valodā.

 


Nedrošais līdzsvars: Vecāku darba un ģimenes dzīves līdzsvars dažādos bērna dzīves posmos (Walking the tightrope: Background brief on parents’ work-life balance across the stages of childhood (2016))

Pētījumā analizētas vecāku vajadzības un iespējas darba un ģimenes dzīves saskaņošanā, ņemot vērā dažādus bērna attīstības vecumposmus un tiem raksturīgo aprūpes vai audzināšanas pienākumu kopumu, aprūpes un izglītības sistēmas, lai nodrošinātu drošu bērnu pieskatīšanu. Pētījumā analizēts, vai un kādā mērā veidotas valstu ģimenes politikas, lai nodrošinātu atbalstu vecākiem, ņemot vērā bērna attīstības vecumposmus un ģimenes dzīves cikla stadijas.

Elektroniski lasāms angļu valodā šeit.

 

Uzdrīksties dalīties: Vācijas pieredze līdzvērtīgu partnerattiecību veicināšanai ģimenēs (Dare to Share: Germany's Experience Promoting Equal Partnership in Families (2016))

Publikācijā apkopoti pētījumu rezultāti par līdzvērtīgu partnerattiecību veicināšanu ģimenēs Vācijā. Publikācijā ietverta Vācijas pieredze salīdzinājumā ar Franciju un Ziemeļvalstīm, kurās jau ir ilglaicīgas tradīcijas darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanas atbalstīšanā no politikas veidošanas viedokļa. Pētījuma ietvaros tiek prezentēti galvenie izpētes rezultāti, tendences, kā arī analizēta apmaksātā un nepamaksātā darba joma no dzimumu perspektīvas, vērtēts, kā līdzvērtīgāks pienākumu sadalījums var sekmēt labāku darba un ģimenes dzīves līdzsvaru, veicināt dzimstību un uzlabot partnerattiecību un ģimeņu dzīves kvalitāti. Publikācijas ietvaros sniegta virkne rekomendāciju politikas veidotājiem, lai veicinātu iespējas vecākiem līdzvērtīgāk īstenot darba un ģimenes pienākumus.

Elektroniski lasāms angļu valodā šeit

 


Vecāku atvaļinājums: Kur ir tēvi? Politikas kopsavilkums. (Parental leave: Where are the fathers? Policy Brief. (2016)

Politikas kopsavilkumā iekļauta salīdzinoša analīze par OECD valstīm, izvērtējot nacionālo valstu likumdošanā noteiktās iespējas tēviem iesaistīties bērnu aprūpē un audzināšanā. Salīdzinātas atvaļinājumu iespējas un nosacījumi, tostarp izvērtēta tēvu kvotas sistēma un tās ietekme.

Elektroniski lasāms angļu valodā šeit. 

 

Esiet elastīgi! Kā darbavietu elastība var veicināt darbiniekiem Eiropā sabalansēt darbu un ģimenes dzīvi. (Be Flexible! Background brief on how workplace flexibility can help European employees to balance work and family (2016))

Pētījumā analizētas elastīgu darba nosacījumu ieviešanas prakses un pieredze dažādās ES valstīs un uzņēmumos un tās ietekme uz darba un ģimenes dzīves saskaņošanas veicināšanu. Kādi elastīgi darba nosacījumi un formas pastāv un kā tos izmantot? Analizētas iespējas rīcībpolitikas veidošanai, lai veicinātu elastīgu darba formu izplatību darbavietās.

Elektroniski lasāms angļu valodā šeit

 


Kas izmanto bērnu aprūpes pakalpojumus? Nevienlīdzība formālo bērnu agrīnās aprūpes un izglītības pakalpojumu izmantošanā ļoti maziem bērniem (Who uses childcare? Background brief on inequalities in the use of formal early childhood education and care (ECEC) among very young children (2016)

Pētījumā analizēti bērnu agrīnās aprūpes un izglītības pakalpojumi, to pieejamība un izmantošana starp OECD valstīm. Analizēta šo pakalpojumu esamības pozitīvā ietekme uz nodarbinātības veicināšanu, bērnu kognitīvo un sociālo attīstību un ģimenes dzīves kvalitātes uzlabošanu, samazinot ģimeņu un bērnu nabadzības un sociālās atstumtības riskus. Pētījumā analizēta nevienlīdzīgā situācija šo pakalpojumu pieejamībā un nepieciešamība pēc politikas iniciatīvām, kas veicina bērnu aprūpes un uzraudzības pakalpojumu pieejamību dažādām iedzīvotāju grupām un dažādos bērna vecumposmos.

Elektroniski lasāms angļu valodā šeit

 


Sociālo pakalpojumu integrēšana sociāli ievainojamām (jūtīgām) sabiedrības grupām: Dažādu sektoru sasaistes veicināšana labāku pakalpojumu nodrošināšanai (Integrating Social Services for Vulnerable Groups: Bridging Sectors for Better Service Delivery (2015))

Visās OECD valstīs ir sociāli ievainojamās (jūtīgās) sabiedrības grupas, piemēram, ģimenes ar bērniem, cilvēki ar invaliditāti, bezpajumtnieki, gados veci cilvēki, kuri ir pakļauti sociālās atstumtības riskam un kuriem nepieciešams daudzveidīgs pakalpojumu klāsts, lai veicinātu viņu sociālo iekļaušanu. Visas šīs grupas saskaras ar grūtībām un šķēršļiem sociālo pakalpojumu saņemšanā. Grāmatā aplūkoti veidi, kā rīcībpolitikas veidošanā tiek dizainēti dažādi integrēti sociālie pakalpojumi šīm mērķgrupām. Īpaša uzmanība pievēršama ģimeņu ar bērniem sociālajai ievainojamībai un atstumtības riskam. Grāmatā šai tēmai veltīta atsevišķa nodaļa, kurā raksturota tendence ģimenēm ar bērniem tikt pakļautiem sociālās atstumtības riskam un nepieciešamajai rīcībpolitikai šīs problēmas mazināšanai un atbilstošu pakalpojumu piedāvāšanai ģimenēm, tostarp atbalsts bērnu aprūpei un uzraudzībai.

Elektroniski lasāms angļu valodā šeit.

 

Pārmaiņas ģimenes politikā un tās rezultātos: Vai ir vērojama konverģence? (Changes in Family Policies and Outcomes: Is there Convergence? (2014))

Publikācijas ietvaros analizēta informācija par tendencēm ģimeņu politikas jomā iepriekšējo desmitgadu laikā, lai novērtētu pārmaiņas un to, vai ir vērojama šo politiku tuvināšanās un līdzīgu elementu pārņemšana starp OECD un ES valstīm. Par to liecina vairāku rādītāju līdzība starpvalstu salīdzinājumos. Analizēta arī darba un ģimenes dzīves saskaņošanas atbalsta pasākumu ietekme un izplatība starp valstīm, attiecīgi vērtēti šo atbalsta pasākumu rezultāti un atspoguļošanās, piemēram, sieviešu nodarbinātības rādītājos, bērnu labklājības un nabadzības rādītājos. Publikācijas ietvaros analizēts valstu sociālekonomiskais un kultūras konteksts, kas var ietekmēt dažādu politikas iniciatīvu rezultātu sasniegšanu.

Elektroniski lasāms angļu valodā šeit.

 


Nauda vai bērnudārzs? Rezultātu novērtējums, salīdzinot monetāro un nemonetāro atbalsta veidu (Money or Kindergarten? Distributive Effects of Cash Versus In-Kind Family Transfers for Young Children (2012))

Publikācijas ietvaros analizēts atbalsts ģimenēm ar pirmsskolas vecuma bērniem, salīdzinot pabalstus un bērnu aprūpes pakalpojumus. Secināts, ka starp OECD valstīm pastāv abu šo veidu kombinācija dažādās proporcijās, variējot no 10%/90% līdz 80%/20%. Secināts, ka vidēji ģimenēs abi šie atbalsta veidi sastāda apmēram 7-8% no ģimeņu ar maziem bērniem ienākumiem. Abi šie veidi no politikas novērtēšanas viedokļa uzskatāmi par redistributīviem, respektīvi, sekmē sociālo vienlīdzību starp ģimenēm.

Elektroniski lasāms angļu valodā šeit.

 


Darīt ģimeņu labā (Doing Better for Families (Apr 2011))

Publikācijā raksturoti dažādi veidi, kā valstis var atbalstīt ģimenes un kādu atbalstu sniedz OECD valstis. Norādīts, ka visas OECD valstu valdības vēlas dot vecākiem plašākas izvēles iespējas attiecībā uz lēmumiem nodarbinātības un ģimenes jomās. Publikācijas ietvaros plaši raksturota situācija dažādās valstīs, kā arī analizēta ģimenes politikas ietekme un rezultāti. Aplūkoti tādi jautājumi kā, piemēram, valstu vecāku atvaļinājumu nosacījumu ietekme uz sieviešu nodarbinātības rādītājiem un bērnu labklājību. Analizētas bērnu aprūpes izmaksas un tas, cik lielā mērā bērnu aprūpes pieejamība un izmaksas atstāj iespaidu uz vecāku nodarbinātību. Padziļināti aplūkoti jautājumi par māšu integrāciju darba tirgū pēc bērna piedzimšanas, par atgriešanos darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma u.tml. Publikācija ietver arī politiku analīzi attiecībā uz atbalstu viena vecāka ģimenēm un iespējām, kā mazināt nabadzību un sociālās atstumtības risku šajās ģimenēs.

Elektroniski lasāms angļu valodā šeit.

 


Bērni un priekšnieki – darba un ģimenes dzīves saskaņošana. Izpētes ziņojuma rezultāti par OECD valstīm. (Babies and Bosses - Reconciling Work and Family Life. A Synthesis of Findings for OECD Countries (2007))

Publikācijā analizē darba un ģimenes dzīves saskaņošanas izaicinājumus un risinājumus, ar ko saskaras vecāki dažādās valstīs. Publikācijas ietvaros tiek analizēta nodarbinātības un darba tirgus situācijas un nosacījumu ietekme uz vecāku iespējām un izvēlēm, kā arī vecāku pienākumu veikšanas kvalitātes ietekme uz bērnu labklājību un attīstību. Publikācijas ietvaros analizēta dažādu valstu īstenotā rīcībpolitika un tās rezultāti tādās jomās kā pabalstu politika, vecāku atvaļinājumu sistēmas, bērnu aprūpes un uzraudzības sistēmas, nodarbinātības politika, darbavietu atbalsts un ģimenēm draudzīgas iniciatīvas.

Elektroniski lasāms angļu valodā šeit.

 

Vai vecāki var atļauties strādāt? Bērnu aprūpes izmaksas, nodokļu un pabalstu politika un darbavietu iniciatīvas. (Can Parents Afford to Work? Childcare Costs, Tax-Benefit Policies and Work Incentives (2005))

Publikācijas ietvaros analizēta bērnu aprūpes politiku loma, lai sekmētu vecāku darba un aprūpes pienākumu apvienošanu un darba un ģimenes dzīves līdzsvaru. Ziņojumā norādīts, ka nepārdomātas un nefunkcionējošas politikas vai to realizēšanas mehānisms rada papildus šķēršļus vecākiem un apgrūtina gan aprūpes pienākumu veikšanu, gan karjeras veidošanu. Publikācijas ietvaros veikti būtiski aprēķini gan par ieguvumiem, gan izmaksām. Analizēta dažādu ģimeņu un mājsaimniecību tipu ienākumu situācija un izdevumi par bērnu aprūpes pakalpojumiem, ja vecāki izvēlas atgriezties darba tirgū.

Elektroniski lasāms angļu valodā šeit. 

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

1 + 3 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4