Eiropas Savienības Statistikas biroja (EUROSTAT) un Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati un publikācijas

12.07.2018

  „Dzīve Eiropā: sievietes un vīrieši. Statistisks portrets (2017)

Publikācijā „Dzīve Eiropā: sievietes un vīrieši. Statistisks portrets“ salīdzināta abu dzimumu pārstāvju ikdiena, parādot, cik līdzīga vai atšķirīga tā ir dažādās Eiropas valstīs. Publikācijai ir trīs sadaļas:

  • Sadzīve, izaugsme, novecošanās. Šajā sadaļā iekļauta demogrāfijas un veselības statistika, piemēram, paredzamais mūža ilgums, dati par vientuļajām mātēm/tēviem, kā arī veselības stāvokļa pašvērtējums. Tajā secināts arī tas, ka, neskatoties uz atšķirībām, gan sievietes, gan vīrieši Eiropā ir vienlīdz apmierināti ar savu dzīvi.
  • Mācības, darba dzīve, ienākumi. Šajā sadaļā apskatīti izglītības līmeņi, darba un ģimenes dzīves saskaņošana, pilna un nepilna laika darbs, sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirības, sieviešu un vīriešu skaits vadošos amatos u.c. Uzsvērtas ne tikai strukturālas atšķirības, bet arī abu dzimumu nevienlīdzība.
  • Ēšanas, iepirkšanās, interneta lietošanas paradumi un socializēšanās. Šajā sadaļā apskatīti uztura un sociālie ieradumi, brīvā laika aktivitātes, interneta lietošanas paradumi, piemēram, statistika par smēķēšanu un alkohola lietošanu, ķermeņa masas indekss, informācija par kino apmeklēšanu, sociālo tīklu lietošanu un iepirkšanos internetā.
  • Nobeigumā iekļauta statistika par bērnu aprūpi, mājas darbiem un kulināriju.

Elektroniski lasāma latviešu valodā šeit.

  Ienākumi un dzīves apstākļi Latvijā 2017.gadā

Statistisko datu krājumā apkopota informācija par 2017. gadā veikto apsekojumu "Eiropas Savienības (ES) statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC)". Šis apsekojums notiek visās ES dalībvalstīs, un tajā tiek apkopota informācija, izmantojot vienotas metodes un definīcijas, kas nodrošina datu salīdzināmību starp ES valstīm. Izdevumā publicēti dati par šādiem dzīves apstākļu komponentiem: monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības indikatori, mājsaimniecību ienākumi, mājokļa apstākļi, mājsaimniecību spēja segt dažādas izmaksas (materiālās nenodrošinātības aspekti), veselības stāvokļa pašnovērtējums un medicīnas pakalpojumu pieejamība, mājsaimniecību sastāvs, citi rādītāji, kas saistīti ar ienākumiem un dzīves apstākļiem.

Elektroniski lasāma latviešu valodā šeit.

 

  Darbaspēka apsekojuma galvenie rādītāji 2017.gadā

Datu krājumā apkopota informācija par Latvijas nepārtrauktā darbaspēka apsekojuma rezultātiem 2017. gadā. Krājumā ietverta informācija par Latvijas iedzīvotāju nodarbinātību un bezdarbu, kā arī dati par ekonomiski neaktīvajiem iedzīvotājiem un izglītību. Krājumā iekļauti arī darbaspēka apsekojuma 2016. gada pielikuma-moduļa "Jaunieši darba tirgū" galvenie rezultāti.

Elektroniski lasāma latviešu valodā šeit.

 

  Demogrāfija, 2017

Statistisko datu krājumā „Demogrāfija 2017” publicēti dati par iedzīvotāju skaitu un tā izmaiņām, iedzīvotāju dzimuma, vecuma un etnisko sastāvu, demogrāfisko slodzi, noslēgtajām un šķirtajām laulībām, dzimstību, mirstību, ilgtermiņa migrāciju un valstisko piederību. Galveno dabiskās kustības rādītāju dati parādīti dinamikā, bet demogrāfijas pamatrādītājiem ir sniegti starpvalstu salīdzinājumi.

Elektroniski lasāma latviešu valodā šeit. 

 

  Bērni Latvijā, 2017

Statistisko datu krājums apkopo informāciju par bērnu dzimstību, mirstību, vecumsastāvu, veselības stāvokli, izglītošanu, sociālo aizsardzību, materiālās nenodrošinātības un nabadzības risku ģimenēs ar bērniem, nepilngadīgo ekonomisko aktivitāti, informācijas tehnoloģiju lietošanu, vardarbību pret bērniem un bērniem konfliktā ar likumu 2016. gadā, kā arī salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

Elektroniski lasāma latviešu valodā šeit. 

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

4 + 2 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4