Dažādi tēmas kontekstā nozīmīgi Latvijā veiktie akadēmiskie un lietišķie pētījumi

12.07.2018

  Pētījums „Sieviešu un vīriešu situācijas izpēte Latvijas lielajos uzņēmumos”  (2014)

Pētījums sastāv no četrām daļām:

  • sieviešu un vīriešu situācijas izpēte Latvijas lielajos uzņēmumos;
  • salīdzinošā izpēte par dzimuma un ekonomisko, finansiālo rādītāju korelāciju Latvijas lielajos uzņēmumos;
  • izpēte Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstu lielajos uzņēmumos par dzimumu līdztiesības principu integrēšanu uzņēmumu darbībā, tostarp iniciatīvām un labās prakses piemēriem sieviešu skaita palielināšanai uzņēmumu valdēs un vadošajos amatos, kas parāda iniciatīvu sasaisti ar uzņēmuma labākiem rādītājiem;
  • rekomendāciju izstrāde Latvijas uzņēmumiem par sieviešu un vīriešu skaita līdzsvarošanu uzņēmumu valdēs un augstākajā vadības līmenī.

Pētījuma ietvaros analizētas arī darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas.

Elektroniski lasāms latviešu valodā šeit.

 

  Viola Korpa. Darba un ģimenes dzīves saskaņošana privātā sektora organizācijās. Promocijas darbs socioloģijā (2012)

Promocijas darbā analizēta darba un ģimenes dzīves saskaņošana Latvijā saistībā ar ģimenei draudzīgu darbavietu veidošanu, izvērtējot privātā sektora organizāciju pieredzi, praktiskās rīcības stratēģijas un iespējas ģimenei draudzīgas darba vides veidošanā. Teorētiskais ietvars balstīts teorijās, kas atklāj darba un ģimenes attiecību kompleksitāti, un teorijās, kas palīdz interpretēt organizāciju kā darbavietu lomu darba un ģimenes saskaņošanā un skaidro ģimenei draudzīgu darbavietu veidošanu. Izmantojot multidimensionālu pētījuma dizainu:

  • sniegts darba un ģimenes saskaņošanas iespēju un pamatproblēmu raksturojums;
  • interpretētas organizāciju prakses un pieredze darba un ģimenes saskaņošanā;
  • risināta diskusija par ģimenei draudzīgu iniciatīvu ieviešanas un izmantošanas kontekstualitāti, saturu un norisi;
  • sniegta ģimenei draudzīgu darbavietu veidošanu kavējošo un motivējošo faktoru analīze.

Elektroniski lasāms latviešu valodā šeit. 

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

4 + 10 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4