Kas ir ģimenes valsts pabalsts un piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta?

17.07.2018

ģimenes valsts pabalsts

 Tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta ir Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem pašiem un kuru bērniem ir piešķirts personas kods. Pabalstu un piemaksas nepiešķir tiem, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.

Ģimenes valsts pabalstu un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 6. pantu un 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1517 „Noteikumi par ģimenes valsts pabalstu un piemaksām pie ģimenes valsts pabalsta”.

 

Ģimenes valsts pabalstu piešķir:

 • vienam no bērna vecākiem;
 • aizbildnim vai adoptētājam;
 • faktiskajam bērna audzinātājam (tai skaitā audžuģimenei), kurš noteikts ar bāriņtiesas lēmumu;
 • pašam bērnam pēc 18 gadu vecuma, ja pirms tam viņš bijis aizbildniecībā.

Pabalstu piešķir par katru ģimenē audzināmo bērnu no viņa viena gada vecuma sasniegšanas dienas līdz 15 gadu vecumam. No 2018.gada 1.janvāra - ja bērns pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācīties vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē (arī tad, ja saņem stipendiju), pabalstu turpina izmaksāt līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai, ja jaunietis/-te nav stājies laulībā.

 

Ģimenes valsts pabalsta apmērs mēnesī tiek noteikts atkarībā no bērnu skaita ģimenē:

 • par pirmo bērnu ģimenē – 11,38 eiro;
 • par otro bērnu – 22,76 eiro (divas reizes lielāks nekā par pirmo bērnu (11,38 eiro x 2));
 • par trešo bērnu – 34,14 eiro (trīs reizes lielāks nekā par pirmo bērnu (11,38 eiro x 3));
 • par ceturto un nākamajiem bērniem – 50,07 eiro (4,4 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu(11,38 eiro x 4,4)).

Nosakot pabalsta apmēru, pabalsta pieprasītāja ģimenes kopējā bērnu skaitā ieskaita visus pieprasītāja bērnus – arī tos, par kuriem pabalsta izmaksa ir izbeigta, jo bērns jau ir sasniedzis 20 gadu vecumu, vai arī pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas nemācās un tādēļ pabalsts par viņu nav piešķirts, kā arī pabalsta saņēmēja mirušos bērnus.Tāpat pieprasītāja ģimenes kopējā bērnu skaitā ieskaita arī bērnus, kurus ģimene faktiski audzina, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, kā arī adoptētos un aizbildnībā esošos bērnus.

 

Vēl pieprasītāja kopējā bērnu skaitā ieskaita, bet pabalstu nemaksā:

 • par bērnu, kurš izbraucis no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs;
 • par bērnu, kurš ievietots valsts, pašvaldības vai privātā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē un atrodas pilnā iestādes apgādībā, bet kura vecākiem nav pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;
 • par bērnu, kura personisko interešu aizsardzībai pieņemts bāriņtiesas īpašs lēmums par pabalsta izmaksas pārtraukšanu personai, kura bērnu faktiski neaudzina.

 

Savukārt pieprasītāja kopējā bērnu skaitā neieskaita un pabalstu nemaksā:

 • par bērnu, par kuru mātei un tēvam pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;
 • par aizbildnībā esošu bērnu, par kuru pabalstu saņem sociālās rīcībspējas vecumu sasniegušie nepilngadīgie vecāki;
 • par pilngadību sasniegušu bērnu, par kuru ģimenes valsts pabalsta izmaksa ir izbeigta, ja ģimenes valsts pabalstu piešķir par bērnu, kuru ģimene faktiski audzina, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, kā arī par aizbildnībā esošu bērnu.

 

Piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu vecumam audzināšanu piešķir no 2018.gada 1.marta ģimenes valsts pabalsta saņēmējam par divu un vairāku bērnu audzināšanu, par kuriem ir piešķirts ģimenes valsts pabalsts. Proti, ja ģimenes valsts pabalsts ir piešķirts un tiek izmaksāts pabalsta saņēmējam par diviem vai vairākiem bērniem, tad papildus ģimenes valsts pabalstam tiek piešķirta arī piemaksa.

 

Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu vecumam audzināšanu apmērs:

 • par diviem bērniem – 10 eiro mēnesī;
 • par trim bērniem – 66 eiro mēnesī;
 • par katru nākamo bērnu – par 50 eiro lielāks nekā par iepriekšējo, (proti, par četriem bērniem – 116 eiro mēnesī, par pieciem bērniem – 166 eiro mēnesī, par sešiem bērniem – 216 eiro mēnesī utt.).

Bērnu skaita noteikšana piemaksas apmēram ir atšķirīga no bērnu skaita noteikšanas ģimenes valsts pabalsta apmēram. Piemaksas apmēru neveido un bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem ģimenes valsts pabalsts nav piešķirts un netiek izmaksāts, piemēram:

 • mirušos bērnus;
 • bērnus, par kuriem pabalstu saņem otrs vecāks vai cits saņēmējs;
 • bērnus, kas ir vecāki par 20 gadiem;
 • bērnus, kuri vēl nav sasnieguši 20 gadus, bet pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas nemācās;
 • bērnus, kuri vēl nav sasnieguši viena gada vecumu un ģimenes valsts pabalsts par viņiem nav piešķirts;
 • citus gadījumus, kad ģimenes valsts pabalsts par pieprasītājam dzimušo bērnu nav piešķirts un netiek izmaksāts.

Ja ģimenes valsts pabalsta izmaksa par kādu bērnu tiek pārtraukta (piemēram, bērns nemācās pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas), tiek pārrēķināts arī piemaksas apmērs vai pārtraukta tās izmaksa.

Plašāka informācija pieejama Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā.

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

15 + 1 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4