Kas ir bērna kopšanas pabalsts?

17.07.2018
vecāki ar bērniem

Tiesības saņemt bērna kopšanas pabalstu ir Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem:

 • Latvijas pilsoņiem;
 • nepilsoņiem;
 • ārvalstniekiem;
 • bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods.

Pabalstu nepiešķir personām, kuras saņēmušas termiņuzturēšanās atļaujas.

Pabalstu piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 7. pantu un saskaņā ar MK 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr. 1609 „ Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību”:

 • personai, kura kopj bērnu līdz divu gadu vecumam;
 • vienam no bērna vecākiem;
 • aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina;

Bērna kopšanas pabalstu ir tiesības saņemt gan tiem vecākiem, kuri nav sociāli apdrošinātās personas (nav darba ņēmēji vai pašnodarbinātie), gan tiem, kuri ir sociāli apdrošinātās personas.

Ja vecāks nav sociāli apdrošinātā persona, bērna kopšanas pabalstu piešķir no bērna dzimšanas dienas datuma, pie nosacījuma, ka sakarā ar šī bērna piedzimšanu un kopšanu nav piešķirts maternitātes pabalsts, vecāku pabalsts vai bērna kopšanas pabalsts par to pašu laikposmu otram vecākam.

Ja vecāks ir sociāli apdrošinātā persona (darba ņēmējs vai pašnodarbinātais), par viena un tā paša bērna kopšanu vienlaikus piešķir vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu.

Abus pabalstus vienlaikus var saņemt, ja vien sakarā ar šī bērna piedzimšanu nav piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laikposmu.

Jāmin, ka vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu par viena un tā paša bērna kopšanu par vienu un to pašu laika posmu piešķir vienai personai. Tādēļ vecākiem ģimenē ir jāvienojas, kurš saņem pabalstus par bērna kopšanu, jo gan vecāku pabalstu, gan bērna kopšanas pabalstu par viena bērna kopšanu piešķir vienam vecākam (vienai personai).

Piemēram: Ģimenē, kurā piedzimis bērns, abi vecāku ir strādājošie. Bērna mātei ir piešķirts un izmaksāts maternitātes pabalsts par grūtniecības atvaļinājuma periodu (70 dienām pirms dzemdībām) un dzemdību atvaļinājuma periodu (56 dienām pēc dzemdībām). Vecāki ir vienojušies, ka pabalstus par bērna kopšanu saņems bērna tēvs. Proti, vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu bērna tēvam ir tiesības pieprasīt piešķirt ar nākamo dienu, kas seko maternitātes pabalsta izmaksas beigu datumam.

Pabalsta apmērs:

 • personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam – 171 eiro mēnesī;
 • personai, kura kopj bērnu vecumā no pusotra gada līdz 2 gadiem – 42,69 eiro mēnesī;

Ja ģimenē ir piedzimuši dvīnīši vai trīnīši, tad papildus bērna kopšanas pabalsta pamatapmēram par katra nākamā bērna kopšanu piešķir piemaksu:

 • personai, kura kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā līdz pusotram gadam – 171 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu;
 • personai, kura kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā no pusotra gada līdz 2 gadiem – 42,69 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu.

Plašāka informācija pieejama Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā. 

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

7 + 9 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4