Darba un ģimenes saskaņošana un ģimenei draudzīga komersanta statusa iegūšana

15.07.2018

statusa iegušanas processPirms dažiem gadiem dzīves kvalitātes kontekstā Eiropas Savienības dalībvalstīs un kandidātvalstīs veica iedzīvotāju aptaujas par dzīves un darba apstākļu uzlabošanu, kuru rezultāti liecina, ka eiropieši ir lielākoties vairāk neapmierināti ar laika daudzumu, ko pavada ar savām ģimenēm, nekā ar laika daudzumu, ko viņi pavada darbā, ģimenes dzīvi pieskaņojot darba prasībām, nevis otrādi.

Aptaujas dati arī liecina, ka darba un ģimenes dzīves saskaņošana arī ir atkarīga no bērnu skaita ģimenē un viņu vecuma. Palielinoties bērnu skaitam, laika spiediens kļūst spēcīgāks, īpaši jaunāko bērnu vecākiem. Vienlaikus ģimenes ar bērniem, īpaši tās, kuras var rēķināties arī ar tuvinieku atbalstu, ir laimīgākas nekā ģimenes bez bērniem vai vientuļie cilvēki. Tāpēc īpaši būtiski ir pasākumi, kas vērsti uz ģimenes un darba dzīves saskaņošanu, kas sekmē ne tikai darba prasību labāku pielāgošanu ģimenes vajadzībām, bet veicina arī darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanu un apmierinātību ar dzīvi, kā rezultātā arī pieaug darba efektivitāte un ražīgums.

Lai mudinātu uzņēmumus veidot atbildīgu biznesa vidi, uzlabojot dzīves un darba līdzsvaru un stiprinot ģimeniskās vērtības sabiedrībā, Labklājības ministrija jau 11 gadus vērtē uzņēmumus, piešķirot tiem Ģimenei draudzīga komersanta statusu. Ģimenei draudzīgs komersants ir tāds komersants, kas īsteno darbības politiku, kas veidota kā ģimenei draudzīga gan savā komercdarbībā, gan plašākas sabiedrības kontekstā. Šī statusa piešķiršanas mērķis ir sniegt atzinību komersantiem, kuru politika un pakalpojumi ir draudzīgi bērniem un ģimenēm, kā arī popularizēt bērniem un ģimenēm draudzīga komersanta ideju.

Lai iegūtu Ģimenei draudzīga komersanta statusu, uzņēmumiem ir jāveic pašnovērtējums pēc Ilgtspējas indeksa rādītājiem. Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts starptautiski atzītā metodoloģijā, palīdzot Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.

Ilgtspējas indeksam un Ģimenei draudzīga komersanta statusam var pieteikties jebkurš Latvijā reģistrēts liels, mazs vai vidējs uzņēmums, kas vēlas noskaidrot savu sniegumu, stiprās un vājās puses, kā arī gūt ekspertu rekomendācijas tālākiem uzlabojumiem. Lai gan novērtējums ir pieejams jebkuras nozares uzņēmumam, jau iepriekš ir skaidrs, ka atsevišķu nozaru komersanti neatkarīgi no saviem rezultātiem konkrētajos kritērijos nevarēs pretendēt uz Ģimenei draudzīga komersanta statusu. Piemēram, šo statusu nevar saņemt tāds komersants, kura darbība vai produkcija jebkādā veidā ir bērnam un ģimenei nedraudzīga:

  • alkohola ražošana;
  • tabakas ražošana;
  • azartspēles;
  • ieroču ražošana un tirdzniecība.

Kā galvenais kritērijs statusa piešķiršanai ir telpu un aprīkojuma atbilstība bērna vajadzībām, tai skaitā bērnam ar īpašām vajadzībām un ģimenes ar bērniem vajadzībām. Tāpat vērtē arī nodarbināto veselības aizsardzību darbavietā, uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšanu, atbalsta nodrošināšanu bērniem un ģimenēm veltītos pasākumus, iesaistīšanos labdarības pasākumos, kā arī komersanta politiku, kas vērsta uz darbinieku efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, piemēram, attālināto darbu, elastīgu vai saīsinātu darbalaiku u.c.

Labklājības ministrs Jānis Reirs uzsver: „Arvien būtiskāka mūsdienās kļūst darba un ģimenes dzīves sabalansētība. Un te liela loma ir Ģimenei draudzīga komersanta statusa iegūšanas iespējām. Ir patiess gandarījums, ka šādu uzņēmumu kļūst vairāk un darba devēji pievērš aizvien lielāku uzmanību saviem darbiniekiem, piedāvājot viņiem labvēlīgu darba vidi, bet klientiem – pozitīvu attieksmi un savstarpēju cieņu. Tas arī parāda, ka sabiedrībā pieaug un nostiprinās interese un izpratne par atbildīgu biznesu. Pretendējot uz Ģimenei draudzīga komersanta statusu, uzņēmumiem ir iespēja parādīt savu pieredzi un vērtības plašākai sabiedrībai, vienlaikus rādot piemēru arī citiem. Manuprāt, tā ir lieliska pieeja, no kuras iegūst visi!”

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta novērojumi liecina, ka ar katru gadu no uzņēmēju puses palielinās interese par iespējām iegūt novērtējumu un atzinību savam sniegumam Ilgtspējas indeksa ietvaros, tai skaitā vēlme iegūt Ģimenei draudzīga komersanta statusu. Ja pirms pieciem gadiem šī interese bija saistīta ar ārējās reputācijas uzlabošanu, tad pēdējos gados galvenā motivācija ir veidot atbildīga darba devēja tēlu komunikācijā ar esošajiem un/vai potenciālajiem darbiniekiem.

 

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

6 + 7 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4