Priekšrocības darba attiecībās darbiniekiem, kuriem ir bērni - darbnespējas lapas slima bērna kopšanai

13.07.2018

 Darba likuma izpratnē par bērna vecākiem ir uzskatāmi:

  • tēvs;
  • māte;
  • viens no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns;
  • audžuģimenes loceklis, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību;
  • aizbildnis vai cita persona, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina.

Nav svarīgs arī vecāku savstarpējo attiecību statuss: tie dzīvo laulībā vai nereģistrētā kopdzīvē, vai arī ir šķīrušies, kā arī tas, kuram no vecākiem ir noteiktas bērna aizgādības, aprūpes tiesības. Šajā gadījumā nav svarīgi arī, kura vecāka apgādībā bērns vai bērni atrodas un kura vecāka algas nodokļu grāmatiņā tie reģistrēti.

Darbnespējas lapu izsniedz personai, kas kopj slimu bērnu vecumā līdz 14 gadiem. Jānorāda, ka no pirmās darbnespējas dienas izsniedz darbnespējas lapu B.

 Tiesības saņemt slimības pabalstu ir nodarbinātam bērna vecākam, kurš saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” ir:

  • darba ņēmējs;
  • pašnodarbinātais un faktiski veic sociālās apdrošināšanas iemaksas;
  • pašnodarbinātā laulātais, kurš brīvprātīgi pievienojies sociālajai apdrošināšanai,

ja slima bērna kopšanas dēļ tas neierodas darbā un tādējādi zaudē algotā darbā gūstamos ienākumus vai zaudē ienākumus kā pašnodarbinātais.

Ārsts darbnespējas lapu B līdz 14 gadu veca slima bērna kopšanai var izsniegt arī citai personai, kura audzina bērnu – vecvecākiem, audžuvecākiem, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu kopj un audzina bērnu. Šādos gadījumos pabalstu piešķir personai, kura bērnu faktiski kopj.

Kārtību, kādā tiek apliecināta personas pārejoša darbnespēja un slimības lapu izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 03.04.2001. noteikumi Nr.152 „Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība”.

Plašāka informācija par darbnespējas lapu izsniegšanu pieejama Veselības inspekcijas mājaslapā.

Plašāka informācija par slimības pabalstu slima bērna vecākiem pieejama Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājas lapā.

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

1 + 7 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4